sobota, 28 października 2017

iPad w edukacji - badania

Zwiedziłem wiele europejskich szkół. Byłem między innymi w Holandii, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Uczestniczyłem też w zajęciach w kilku szkołach w Kanadzie. Podczas takich wizyt skupiałem się głównie na odkrywaniu spójnych koncepcji dydaktycznych, które decydują o wyjątkowości każdej z nich. Kluczem okazywał się dyrektor z jasną i spójną wizją pedagogiczną. To on inicjował zmiany. Cechowała go charyzma, odwaga i konsekwencja w działaniu. Do tego silne poczucie własnej wartości, proaktywność, pozytywne nastawienie do świata i spójność wewnętrzna.


Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych w ramach edukacyjnych eksperymentów. Objęto nimi szkoły na całym świecie, które wykorzystują w swojej pracy dydaktycznej iPady*. Badano ich wpływ na indywidualne osiągnięcia i sukcesy uczniów. To one obok ogromnej roli dyrektora i nauczycieli były czynnikiem mającym znaczący wpływ na efektywność oraz poprawę jakości pracy uczniów i nauczycieli. Istotnym było określenie funkcji technologii w tworzeniu jasnej wizji szkoły.

Grazebrook Primery School w Londynie 

Każda z badanych szkół osiągała spektakularne wyniki z egzaminów zewnętrznych. W ESSA Academy w Bolton pod Manchesterem w ciągu zaledwie 3 lat od wdrożenia technologii mobilnej udało się osiągnąć zdawalność z poziomu 28% do stuprocentowej (!), otwierając w ten sposób uczniom drogę do dalszej edukacji i samorozwoju.  Uczniowie szkoły w Bolton pochodzą głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, dużym bezrobociem i wyuczoną bezradnością. Rewelacyjny wynik utrzymuje się do dziś. Mówił o tym w tym roku jej dyrektor Abdul Chohan podczas Festiwalu Sektor 3.0 w Warszawie. Podobny sukces odnosi Grazebrook Primery School w Londynie. Poprawiła ona swoje wyniki z podstawowych kompetencji czytania, pisania i liczenia o 70% zaledwie w dwa lata od zastosowania iPadów jako wsparcia w pracy uczniów. W tej londyńskiej szkole dla 3/4 uczniów język angielski jest drugiem językiem, a dzięki właściwej strategii wykorzystania mobilnej technologii w kształceniu przedmiotowym, udało się poprawić w znaczący sposób zapamiętywanie (wzrost z 3% do 13%), czytanie ze zrozumieniem (wzrost z 32% do 62%) i zaangażowanie się w uczeniu matematyki i chemii (wzrost z 57% do 72%). 96% uczniów jest zdania, że wykorzystanie mobilnych technologii korzystnie wpłynął na ich sposób uczenia się i większą motywację. Natomiast 94% badanych nauczycieli zauważa, że iPad uwzględnia indywidualne różnice w uczeniu się w środowisku szkolnym. Wyniki te osiągnięto między innymi dzięki łatwemu dostępowi uczniów do informacji, ich przetwarzania i tworzenia nowych idei i pomysłów.

Dzięki odpowiedniej strategii - modelu Education Strategic Planning (ESP) opracowanego w wyniki badań przez międzynarodowy zespól ekspertów, tworzy się elastyczne środowisko edukacyjne umożliwiające pracę zgodną z indywidualnymi potrzebami uczniów, ale również poprzez dostęp do wartościowych zasobów edukacyjnych sieci. W ten sposób uczniowie o specjalnych potrzebach nie tylko rozwijają podstawowe kompetencje, ale również kreatywność, twórczość i przedsiębiorczość, wyrównując w ten sposób swoje edukacyjne szanse. Po pierwsze, korzystają z tych samych narzędzi co inni uczniowie. Mają jednakowy dostęp do technologii, informacji wszyscy uczniowie. Po drugie, technologia wykorzystuje nawyki i potencjał pokolenia sieci w korzystaniu z technologii cyfrowych. Praca z iPadem umożliwia personalizację uczenia się również dzięki unikatowej platformie iTunes U z dostępem do wartościowych multimedialnych i interaktywnych materiałów edukacyjnych tworzonych przez najlepsze uniwersytety na świecie (Cambridge, Oxford, MIT, Harvard).

Od wielu lat pracuję z uczniami w innowacyjnych modelach dydaktycznych wspieranych technologią mobilną. Od kilku wykorzystuję też iPady na zajęciach ze studentami, a podczas szkoleń również z nauczycielami. Przygotowuję je w iTunes U - platformie, która pozwala nie tylko na gromadzenie w jednym miejscu i udostępnianiu materiałów dydaktycznych, ale też zdefiniować proces uczenia się z dostępem do filmów, podcastów, stron internetowych, testów, kart pracy, zdjęć, grafik, czy aplikacji. Tak przygotowane lekcje, ćwiczenia, czy zajęcia warsztatowe pozwalają spersonalizować naukę, ale jednocześnie przekazać uczącym się pełną odpowiedzialność za jakość własnej pracy. Przygotowane materiały stają się jednocześnie wartościowym kompendium do samokształcenia i powtórek. Zarówno w pracy z uczniami jak i z dorosłymi musiałem zdefiniować i wyraźnie wskazać funkcję edukacyjną iPadów. Doświadczenia te są dla mnie niezwykle ważne przy tworzeniu podstaw dla edukacji nowej generacji. Oczywistym jest, że technologia jest jedynie wsparciem, ale o ogromnej sile i potencjale w transformowaniu środowiska edukacyjnego, roli i funkcji nauczyciela oraz sposobu pracy ucznia. Programy te są od trzech lat wdrażane między innymi w Szkole Podstawowej w Mysiadle, w Zespole Szkół Społecznych STO w Łodzi, a od roku z inicjatywy Prezydenta Słupska systemowym podejściem objęto wybrane szkoły w Słupsku. Eksperyment edukacyjny został objęty opieką merytoryczną przez Akademię Pomorską. W ten sposób rozpoczęto kilkuletnie badania skuteczności i wpływu innowacyjnego podejścia do edukacji oraz skutków transformacji szkół.

__________________________

*„iPad in Education Results” Worldwide W badaniach uwzględniono wyniki dostarczone przez 62 instytucje z całego świata oraz łącznie 94 opisy wyników: Nowe — 40 (37 od przedszkola do szkoły średniej, 3 uczelnie wyższe); Uaktualnione — 20 (17 od przedszkola do szkoły średniej, 3 uczelnie wyższe); Niezmienione — 34 (24 od przedszkola do szkoły średniej, 10 uczelni wyższych)