sobota, 30 stycznia 2010

Co warto wiedzieć o Collegium Futurum?

Kiedy rozmawiam o projekcie Collegium Futurum, bardzo często pojawia się pytanie, czym ono wyróżnia się spośród wielu edukacyjnych propozycji, dlaczego jest takie wyjątkowe, na czym polega unikatowość szkoły?
Przedstawiam wówczas trzy obszary innowacyjnego podejścia do nauki. Od dawna są one opisane i osadzone w koncepcjach organizacji czasów gospodarki opartej na wiedzy, ale zupełnie nieobecne w systemie oświaty. Przede wszystkim rezygnujemy częściowo z nauczania opartego na przedmiotowym modelu organizacji zajęć. Program realizowany jest w zespołach projektowych, które wykorzystają modele biznesowego zarządzania projektami. Wykorzystując Internet i transmisje online zajęcia odbywają się w międzynarodowych zespołach. W tym celu zamiast sal lekcyjnych zaprojektowano specjalne centra projektowe wyposażone w nowoczesne narzędzia multimedialne. Uczniowie mają do dyspozycji interaktywne materiały wykorzystujące modele dydaktyki opartej na zasobach sieci. Za każdy z tych elementów odpowiada innych partner projektu. Infrastrukturę informatyczną przygotowuje IBM. Centra projektowe wyposaża firma VERX, a za materiały multimedialne odpowiada Young Digital Planet. Natomiast za organizację zajęć w sieci Transmisje Online, a marketingiem i promocją zajmuje się firma Etendard. Cała koncepcja dydaktyczna opiera się na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych zdefiniowanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006. Dokument wymienia osiem kompetencji potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. To bardzo ważne podejście przy formułowaniu przez nauczycieli programu szkoły. Przede wszystkim podstawa programowa określa umiejętności, które uczeń powinien zdobyć. W wyniku systematycznych ćwiczeń umiejętności zawartych w podstawie i nabywania nowych doświadczeń, rozwija się kompetencja. To prosty sposób na wyposażenie ucznia w kompetencje przydatne do życia w zmieniającej się rzeczywistości. To naturalny proces, w wyniku którego uczniowie przygotowują się do zdawania zewnętrznych egzaminów w bardziej skuteczny sposób.

Podejmując się wdrożenia w słupskiej szkole społecznej projektu Collegium Futurum myślałem, że to znakomita okazja stworzenia nowego w Polsce modelu funkcjonowania szkoły. Dotychczasowa formuła szkoły zaczyna się wyczerpywać. Powszechna staje się potrzeba zreformowania dydaktyki szkolnej. Dlatego tylko odważne zmiany mogą stać się rozwiązaniem odpowiadającym dzisiejszym wyzwaniom. Czy oprócz świadomości o archaicznym modelu szkoły jest też gotowość do jego zmiany. Liczę na otwartych nauczycieli, którzy pomogą mi zrealizować wizję nowoczesnej szkoły, która wybiega poza jej tradycyjne postrzeganie.

Zobacz mnie na GoldenLine