środa, 16 lipca 2008

Czy jesteśmy przywódzcami ?

Steven Bornstaein i Anthony Smith, związani z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Diego i Hampton University, w swojej pracy na temat dylematów przywództwa piszą, że obecnie na całym świecie organizacje inwestują (nie wydają!) miliardy dolarów w kształcenie swoich pracowników w zakresie przywództwa, koncentrując się na takich zagadnieniach, jak wywieranie wpływu, zmiana organizacyjna, usprawnianie, motywowanie oraz praca zespołowa. Takie definiowanie przywództwa poprzez wyposażanie dyrektorów w omówione umiejętności świadczy, że przywództwo jest dziś rozumiane przez wielu jako wspólne działanie - zharmonizowane w taki sposób, aby wywołać istotną zmianę, podnosząc jednocześnie kompetencje i motywację wszystkich zainteresowanych. Na tym też opiera się przywództwo skoncentrowane na zasadach. Z badań wynika, że z prawdziwym przywództwem mamy do czynienia wówczas, gdy ludzie z własnego wyboru podążają za przywódcą, ponieważ wierzą w niego samego i w wizję, którą przed nimi nakreślił. Według wspomnianych autorów wiarygodność opiera się na sześciu kryteriach:

Przekonanie - pasja i zaangażowanie, które dana osoba wykazuje w odniesieniu do swojej wizji.
Charakter - konsekwentne demonstrowanie prawości charakteru, uczciwości, szacunku dla innych i zaufania.
Troska - przejawianie troski o osobiste i zawodowe dobro innych.
Odwaga - gotowość, by - kiedy wymaga tego sytuacja - stanąć w obronie swoich poglądów, zakwestionować przekonania innych oraz przyznać się do błędów.
Opanowanie - konsekwentne demonstrowanie odpowiednich reakcji emocjonalnych, szczególnie w sytuacjach trudnych lub kryzysowych.
Umiejętność - biegłość w opanowaniu "twardych" umiejętności, takich jak umiejętności techniczne, funkcjonalne lub specjalistyczne oraz umiejętności "miękkich", takich jak umiejętności interpersonalne, komunikacji, zespołowe i organizacyjne.
Spróbujmy się poddać testowi i w tym celu poprośmy naszych nauczycieli o ocenę u nas tych sześciu cech. Jaki wynik otrzymamy? Czy łatwo przyszło nam poddać się tej ocenie?
Więcej o przywództwie można znaleźć w moim artykule zamieszczonym na stronie VULCANA

Zobacz mnie na GoldenLine